Privatlivspolitik for Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby

Senest ændret d. 17. januar 2023

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Thorbjørn Lautrop Nielsen
Adresse: Wagnersvej 19, 2450 København SV

CVR: 27325130

Telefonnr.: 24986624 

Mail: thor@frivilligcentervsv.dk 

Hjemmeside: www.frivilligcentervsv.dk  

Hvad er vores formål med at behandle dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

1) Når du er medlem hos os:

 • Vi behandler oplysninger som navn, foreningens adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, email, kontingentindbetaling.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven
 • At administrere din relation til foreningen
 • At komme i kontakt med medlemmer, f.eks. til at udføre undersøgelse, lave statistik eller andet med henblik på servicering af medlemmer og udvikling og forbedring af vores arbejde (legitime interesser)

Som medlem:  Vi opbevarer oplysninger om dig i op til 2 år for din udmeldelse af Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby 

2) Når du er frivillig i vores projekter:

 • Vi behandler oplysninger som navn, adresse, telefonnummer,  email og alder. 
 • Derudover behandler vi oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen
 • I nogle tilfælde også bankkontonummer, cpr-nummer og oplysninger om strafbare forhold (fx børneattest). 
 • Vi behandler ligeledes i nogle tilfælde følsomme personoplysninger som medlemskab af forening og helbredsoplysninger.

Formål med behandling af oplysninger om frivillige:  

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver 
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om f.eks.kurser og kompetenceudvikling
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år)
 • At kunne udbetale transport og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
 • At administrere din relation til foreningen
 • At kunne kontakte den enkelte frivillige vedrørende relevante arrangementer, samtaler, undersøgelser og evaluering (legitime interesser)

Som frivillig: Vi opbevarer oplysninger om dig i op til 2 år efter din deltagelse som frivillig.

3) Når du deltager i vores projekter, kurser, events eller aktiviteter:

 • Vi behandler dine kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og email, alder, forening, og eventuelle kosthensyn.
 • Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til foreningen samt i nogle tilfælde bankkontonummer.
 • Vi behandler ligeledes i nogle tilfælde følsomme personoplysninger som medlemskab af forening og helbredsoplysninger.

Formål med behandling af deltageroplysninger: 

 • Statistik og evaluering af vores arbejde (legitime interesser)
 •  Information til eventuelle samarbejdspartnere ifm. Kurser og arrangementer (legitime interesser)
 • At kunne kontakte den enkelte deltager vedrørende relevante arrangementer, samtaler, undersøgelser og evaluering (legitime interesser)
 • At muliggøre og administrere din deltagelse i vores kurser, webinarer, møder, konferencer og andre aktiviteter.

Som deltager: Vi opbevarer oplysninger om dig i op til 2 år efter din deltagelse i ét af vores arrangementer, kurser mv.

4) Når du opretter en frivilligprofil

 • Vi behandler dine almindelige personoplysninger, såsom navn, telefonnummer, email, køn, alder og postnummer.

Formål med behandling af frivilligprofiloplysninger:

 • Formålet med at behandlingen er at kommunikere med dig omkring frivilligt arbejde, som kunne være relevant for dig.

Ved oprettelse af frivilligprofil: Ved opskrivning til vores frivilligprofiler opbevarer vi dine oplysninger i op til 12 måneder efter opskrivning, eller indtil du selv ønsker, at vi sletter dine oplysninger.

5) Når du tilmelder dig vores netværk

 • Vi behandler dine almindelige personoplysninger, såsom navn, telefonnummer, email, og forening. 

Formål med behandling af oplysninger som del af vores netværk:

 • At kunne sende dig invitationer til arrangementer, kurser og lignende tilbud, samt nyheder om vores arbejde via email.

Som en del af vores netværk: Ved tilmelding til vores foreningsnetværk benytter opbevares dine oplysninger indtil, at du ikke længere ønsker at være en del af netværket.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 •  At håndtere dine medlemsrettigheder (f.eks. på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 •  At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent mv.
 •  At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 •  At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen
 •  At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Her indsamler vi oplysninger fra

Udover de oplysninger vi får oplyst fra dig, henter vi kun offentligt tilgængelige oplysninger (eksempelvis kontaktoplysninger på foreningen der er tilgængelige på foreningens egen hjemmeside).

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside www.frivilligcentervsv.dk.