Eventfrivillighed

I 2018-2019 samarbejdede vi med Københavns Kommunes Center for Fleksible Indsatser og Boformer (FIBO) og Cph Volunteers om at igangsætte en indsats, der skal introducere og engagere anbragte unge til frivilligt arbejde gennem konceptet ’eventfrivillighed’. Eventfrivillighed er karakteriseret ved en høj grad af midlertidighed og lav grad af forpligtelse, som kan gøre det lettere at tilpasse frivilligheden til den enkeltes behov, og derfor har stort potentiale til at introducere mennesker med forskellige behov og forudsætninger til frivilligt arbejde.


Kulturformidling for borgere med handicap

Vi samarbejdede i dette 3-årige projekt fra 2016-2018 med Statens Museum for Kunst og Center for selvejende dagtilbud Lavuk Stjernen om at styrke adgangen til kulturelle tilbud for borgere med handicap. Formålet med projektet var at skabe en naturlig plads i flere sociale og kulturelle fællesskaber for målgruppen og derigennem øge borgernes livskvalitet. Projektet skabte samarbejde på tværs af sektorer ved at rekruttere frivillige med kompetencer, erfaringer og netværk inden for kultur og formidling til at varetage målrettet og kreativ kulturformidling overfor borgere med handicap. Projektet blev evalueret af VIVE, og evalueringsrapporten kan findes her.


Gruppefrivillighed

Med støtte fra Tuborgfondet kørte vi i 2018 to forskellige indsatser, som begge handlede om at involvere unge i frivilligt arbejde gennem metoden ’gruppefrivillighed’. Gruppefrivillighed er en måde, hvorpå man som frivillig engagerer sig i en ugentlig aktivitet sammen med en gruppe af andre frivillige. I modsætning til den klassiske form for frivillighed, er den enkelte frivillige imidlertid ikke bundet op på en individuelt tilknytning til foreningen - ansvaret ligger derimod hos gruppen, som sammen skal sørge for, at nogen møder op hver uge og derfor internt skal koordinere, hvem der deltager fra uge til uge. Gruppefrivillighed imødekommer på denne måde den fleksibilitet, som mange unge efterspørger, samtidig med, at foreningen kan være sikre på et stabilt antal frivillige. Læs mere om gruppefrivillighed her.


Fællesskab Nu

Frivilligcentret tror på og arbejder for stærke, mangfoldige og rummelige fællesskaber. I 2016-2017 gik en sammenslutning af frivillige, private og offentlige aktører sammen om at slå et slag for fællesskabets styrke og udforske mulige nye samarbejdskonstellationer gennem øget kendskab og netværksdannelse. Fællesskab Nu tog udgangspunkt i, at der er et uudnyttet potentiale for tværsektorielle samarbejder – samarbejder der dels styrker vores lokalsamfund samt gavner og glæder den enkelte borger. I løbet af 2017 afholdte Fællesskab NU en række arrangementer, hvor københavnske borgere, foreninger og frivillige kunne møde hinanden på tværs.


Projekt Følgesvendsnetværket

Projekt Følgesvendsnetværket var et 2-årigt projekt støttet af TrygFonden i 2017-2018. Projektets fornemmeste opgave var at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt københavnere. Ensomhed er en alvorlig sag, som kan have vidtrækkende personlige konsekvenser for både det fysiske og psykiske velbefindende. Vores frivillige følgesvende blev gennem projektet matchet med isolerede borgere, som havde brug for støtte og opbakning til at komme ud af hjemmet og ud i fællesskaber i lokalområdet.


Projekt Frivillig

Projekt Frivillig var et tværministerielt lands-dækkende initiativ med målet om at få flere unge på landets ungdomsuddannelser til at engagere sig som frivillige. Frem til 2018 var frivilligcentret regional konsulent i hovedstaden og arbejdede for at formidle frivillighed til unge, samt rådgav foreninger om, hvordan de rekrutterer, fastholder og organiserer unge frivillige. I projektet samarbejdede vi med gymnasier og erhvervsuddannelser, hvor vi afholdt workshops, faciliterede foreningsbasarer og udviklede projekter, som gav de unge mulighed for at prøve kræfter med frivilligt arbejde.


Sammen skaber vi

I dette 3-årige projekt fra 2016-2018 arbejdede vi for at udvikle nye veje til at integrere unge med psykiske lidelser i udviklende og frivillige fællesskaber. Projektet var et samskabelsesprojektet med socialpsykiatrien under Center Nørrebros ungeenhed. Formålet var at skabe mulighed for at bryde med de unges isolation og ensomhed og øge livskvaliteten gennem netværksdannelse og integration i civilsamfundsfællesskaber. Formålet var desuden at yde de deltagende foreninger vejledning og rådgivning, således at de bedst muligt kunne tage imod de unge, samt at give medarbejderne i Center Nørrebro anvendelig viden om samarbejdet med den civile sektor som supplement til den professionelle socialfaglige rehabilitering.


Fællesskab og frivillighed på plejehjem

Projektet var et 3-årigt projekt, hvor vi samarbejdede med lokale plejehjem, frivillige foreninger og hjemmeplejere omkring at bryde isolation og ensomhed blandt ældre i bydelen med særligt fokus på plejehjem. Over 70 frivillige og 10 foreninger var involveret, og der blev blandt andet skabt læse- og fortællerfællesskaber samt en masse viden på plejehjemmene omkring, hvordan man kan guide borgere ud i foreningerne i vores bydele.

Projektet har blandt andet også affødt et hæfte om samskabelse med anbefalinger til, hvordan man kan arbejde på tværs af sektorer. Hæftet kan findes her.


Samfundstjeneste i foreninger

I dette projekt fra 2016-2017 samarbejdede vi med Kriminalforsorgen om at give mennesker idømt samfundstjeneste mulighed for at udføre den i foreningsregi. Formålet var at inkludere mennesker på kanten i meningsfulde fællesskaber og samtidig sikre stabile frivillige i foreningerne. En række foreninger blev som led i projektet samarbejdspartnere med Kriminalforsorgen, og fungerer nu som alternativt sted til samfundstjeneste.